Error
 • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character

About Life+

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment. The general objective of LIFE is to contribute to the implementation, updating and development of EU environmental policy and legislation by co-financing pilot or demonstration projects with European added value.

LIFE began in 1992 and to date there have been three complete phases of the programme. During this period, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, contributing approximately €2.2 billion to the protection of the environment.

Life+ in numbers:

 • Duration: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2013
 • Budget: more than 2 billion €
 • Budget for 2011: 267 million €
 • Budget distribution:
  • 78% for cofinancing the projects, of which
  • > 50% for nature and biodiversity and
  • 15% goal for transnational projects

Based on content Life+ is divided in three categories:

LIFE+ NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST - Prispeva k izvedbi politik in zakonodaje Evropske unije na podro?ju narave in biotske raznovrstnosti.

a. LIFE+ Narava:
 • Namen: prispeva k uresni?evanju Direktive o pticah in Direktive o habitatih (Direktivi Sveta 2009/147/ES in 92/43/EGS)
 • Pristop: projekti morajo biti primeri dobre prakse in/ali demonstracijski
 • Usmeritev: dolgotrajne trajnostne naložbe v obmo?ja Natura 2000 ter v ohranjanje vrst in habitatov, ki so predmet Direktive o pticah in Direktive o habitatihb.   
b. LIFE+ Biotska raznovrstnost
 • Namen: izvajanje Sporo?il Komisije "Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 in pozneje" in "Možnosti za vizijo in cilje EU glede biotske raznovrstnosti po letu 2010"
 • Pristop: projekti morajo biti demonstracijski in/ali inovativni
 • Usmeritev: predstavitev ukrepov in praks, ki pripomorejo k zaustavitvi izgube biotske raznovrstnosti v EU, razen tistih, ki so povezani z doseganjem ciljev Direktive o pticah in Direktive o habitatih, kar NI nadgradnja za projekte tipa LIFE+ Narava.

LIFE+ OKOLJSKA POLITIKA IN UPRAVLJANJE - Izvajanje, posodobitev in razvoj okoljske politike in zakonodaje Evropske unije.

 • Pristop: projekti morajo biti demonstracijski in/ali inovativni
 • Usmeritev: premostiti vrzel med rezultati raziskav in razvoja ter široko uporabo in spodbuditi inovativne rešitve z javno dimenzijo. Aktivnosti na podro?jih podnebnih sprememb, vode, zraka, tal, urbanega okolja, hrupa, kemikalij, okolja in zdravja, odpadkov in naravnih virov, gozdov, inovacij in strateških pristopov. Celovit in dolgoro?en monitoring gozdov in medsebojnih okoljskih vplivov.

LIFE+ INFORMACIJE IN OBVEŠ?ANJE - Kampanje obveš?anja in osveš?anja ter akcije za izvajanje, posodabljanje in razvoj evropske okoljevarstvene politike in zakonodaje. Vklju?uje tudi: kampanje osveš?anja in usposabljanja za prepre?evanje gozdnih požarov.

 • Zna?aj: dobro prepoznavna komunikacija in osveš?anje, ciljno usmerjena v opredeljen okoljski problem. NI TREBA, da so projekti inovativni ali demonstracijski

Seven proposals on how to begin a Life+ project:

 1. Determine a regional ecological problem you would like to work on and your needs of support
 2. Think, whether Life+ is the instrument for you
 3. Read Life+ documentation, available on the Life+ website (see below)
 4. Define the scale of your project
 5. Put together a project team
 6. Collect information for the application forms
 7. Fill out the application forms and submit your project idea

Additional information and instructions for the applicants: