Error
 • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character
 • E - odpadke lo?uj in okolje varuj!

  Navedena akcija poteka v sklopu LIFE+ projekta Slovenska osve?evalna kampanija ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (LIFE10 INF/SI/000139), akcije C2 Dan odprtih vrat. V navedeni akciji bomo izvedli osve?evalno zbiralne akcije po slovenskih ob?inah z namenom osve?anja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadkov) in odpadnih baterij. V ob?inah, bomo skupaj z njihovimi izvajalci javnih lokalnih slub ravnanja z odpadki, izvedli mese?no akcijo zbiranja E-odpadkov, ob?anom razdelili letake, na ogled postavili E-transformerja. V sklopu vsake akcije pa bomo za sodelovanje nagradili enega ob?ana z novim hladilnikom.

  anketa_2

  Read more...
 • Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne ole

  Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne oleNekdanji terminali za potrjevanje zdravstvenih izkaznic so postali EKO terminali!

  Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im olam pri izvajanju projektne akcije EKO terminali v okviru vseslovenskega ozave?evalnega projekta "Odlo?uj!" Life+ Slovenska OEEO kampanja.

  Read more...
carobni dan 2

Po podatkih Dravnega statisti?nega urada RS Slovenije je naa drava lani reciklirala skoraj 58 odstotkov v tem letu nastalih komunalnih odpadkov. To je 35 odstotnih to?k ve? kot v letu 2010 in okoli tiri odstotne to?ke nad ravnijo lanskega leta.

Najve? komunalnih odpadkov je nastalo v obalno-kraki statisti?ni regiji (577 kilogramov na prebivalca), najmanj pa v zasavski statisti?ni regiji (329 kilogramov na prebivalca). Skoraj 660.000 ton komunalnih odpadkov je bilo zbranih lo?eno. Dele lo?eno zbranih komunalnih odpadkov se je glede na prejnje leto znial z 69 na 67 odstotkov.

V ?asu letonjega Evropskega tedna zmanjevanja odpadkov, ki poteka med 18. in 26. novembrom, se posve?a posebno pozornost temi ponovne uporabe. V sklopu tega tedna se vsako leto izvaja ve? kot 25 tiso? komunikacijskih ukrepov v 28 dravah.

Po vsej Sloveniji in Evropi se v tem tednu tudi letos e odvijajo aktivnosti, katerih cilj je spodbuditi razpravo o u?inkoviti rabi virov in kronem gospodarstvu ter promovirati trajnostno naravnane prakse.

carobni dan 2

V ?etrtek 16. novembra smo se udeleili odprtja prenovljenega Gorenje Studia v Velenju, na novi / stari lokaciji (ob Gorenje Servis).

Pred studiem smo postavili naega na novo oble?enega E-transformerja skupaj z E-kolesom, ECI pa je navdueval vse obiskovalce s svojimi nor?ijami.

carobni dan 2

V avli Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v Ljubljani si lahko do za?etka januarja 2018 ogledate razstavo naih dveh projektov LIFE Slovenska OEEO kampanja in LIFE Gospodarjenje z e-odpadki.

Serija zanimivih fotografij z dogodkov vas bo popeljala v svet starih aparatov, video posnetki pa vas bodo dodatno pou?ili o pravilnem ravnanju z njimi. Vabljeni!

carobni dan 2

Evropski teden zmanjevanja odpadkov se nestrpno blia in zato je Gospodarska zbornica Slovenije 25. oktobra organizirala posebno delavnico z naslovom Kako organizirati uspeno akcijo. Na delavnici se je predstavila letonja tema Evropskega tedna zmanjevanja odpadkov, primeri dobrih praks in postopki prijave.

Komunaliada 2017

V okviru projekta smo se udeleili letonje KOMUNALIADE, ki se je zgodila v Krkem 9. in 10. junija 2017. KOMUNALIADA je tradicionalno sre?anje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije. Je dvodnevni dogodek, kjer se poleg razstave komunalne opreme udeleenci pomerijo v delovnih in portnih tekmovanjih. Dogodka se po navadi udelei preko 2.500 ljudi.

carobni dan 2 Dne 24. maja smo obeleevali Dan parkov. Pridruili smo se dogodku v Mariboru, ki ga je organizirala Snaga Maribor d.o.o. v Mestnem parku ob zaklju?ku nate?aja, pri katerem so sodelovali okoliki vrtci.

Na dogodku so bile na razstavi vse njihove stvaritve - eko drevesa, ki so jih iz odpadnih materialov oblikovali otroci.

Thumbnail imageNova spletna stran projekta LIFE http://lifeslovenija.si/ nam je zelo ve?. Namenjena je ozave?anju o LIFE programu, promociji LIFE projektov v Sloveniji ter s tem spodbujanju organizacij in podjetij k prijavi LIFE projektov in posledi?no izboljanju u?inkovitosti Slovenije pri izvajanju LIFE programa.

Thumbnail imageECOTIC je prva kolektivna shema Romunije na podro?ju OEEO, ustanovljena leta 2006 z namenom zbiranja OEEO v dravi. Projekt ECOTIC pa se je za?el novembra 2014 in je eden izmed najobsenejih ozave?evalnih projektov v Romuniji, njegov namen pa je informiranje in izobraevanje o pravilnem ravnanju z OEEO, financiran pa je s strani LIFE+. Pomembna aktivnost v sklopu projekta je tudi ECOTIC karavana, potujo?a razstava o OEEO, ki je nastala po zgledu naega E-transformerja.

E ODPADKE LO?UJ IN OKOLJE VARUJ!

moto1

Komunala Nova Gorica d.d., Komunalno stanovanjska druba Ajdov?ina d.o.o. in druba ZEOS d.o.o.
organizirajo veliko akcijo zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme ter odpadnih baterij. 

AKCIJA JE POTEKALA OD 26.1.2015 DO 19.2.2015 V VSEH ZBIRNIH CENTRIH RAVNANJA Z ODPADKI

REZULTATI IN SEZNAM SODELUJO?IH OL...

Ve? o akciji...

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 17