Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1350. Error 9: Invalid character

Romunski otroci se u?ijo o zbiranju OEEO s projektom ECOTIC

Thumbnail imageECOTIC je prva kolektivna shema Romunije na podro?ju OEEO, ustanovljena leta 2006 z namenom zbiranja OEEO v dravi. Projekt ECOTIC pa se je za?el novembra 2014 in je eden izmed najobsenejih ozave?evalnih projektov v Romuniji, njegov namen pa je informiranje in izobraevanje o pravilnem ravnanju z OEEO, financiran pa je s strani LIFE+. Pomembna aktivnost v sklopu projekta je tudi ECOTIC karavana, potujo?a razstava o OEEO, ki je nastala po zgledu naega E-transformerja.

Gostujo?a je bila na ve? kot 200 olah (pou?ila ve? kot 85.000 otrok) ter na 30 javnih lokacijah po dravi (ve?ja mesta). Pri aktivnostih na terenu jim je delala drubo zelena in puhasta maskota imenovana Ecoterrian, ki ivi od dobrih del. ECOTIC karavana je do danes dosegla ve? kot 150.000 Romunov. ?estitamo!