Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1350. Error 9: Invalid character

Cilj in namen projekta

Cilj

Pove?ati ozave?enost o okoljskih vpraanjih v zvezi s proizvodnjo in uporabo elektri?ne in elektronske opreme (OEEO), ravnanjem z OEEO in njihovo obdelavo ter predelavo (vklju?no s ponovno uporabo in recikliranjem), s posebnim poudarkom na ozave?anju gospodinjstev in olskih otrok na celotnem obmo?ju Slovenije.

Namen

  1. Pojasniti potrebo po ustrezni obdelavi in ravnanju z OEEO - poskrbeti, da ciljne skupine razumejo negativne posledice nepravilnega odstranjevanja in ravnanja z OEEO na okolje.
  2. Predstaviti in raziriti sporo?ilo, da je v Sloveniji na voljo okolju prijazna monost za ravnanje z OEEO - informiranje in izobraevanje dolo?ene ciljne skupine obstoje?ih zbirali? in ...
  3.  ... vplivati na spremembo vedenja pri ciljnih skupinah.