Napaka
 • XML Parsing Error at 1:1350. Error 9: Invalid character

O Life+

LIFE+ je finan?ni instrument, ki je namenjen izklju?no varstvu okolja in je del Nove finan?ne perspektive 2007-2013, ki je dolo?ena z Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta. Podpira izvajanje okoljske politike, ki ima tri glavne cilje:

implementacijo in razvoj okoljske politike in zakonodaje Skupnosti,
integracijo okolja v druge politike in s tem prispevati k trajnostnemu razvoju,
financirati ukrepe in projekte z evropsko dodano vrednostjo.

LIFE+ v tevilkah:

 • Trajanje: 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013
 • Prora?un: ve? kot 2 milijardi evrov
 • Prora?un 2011: 267 milijonov evrov
 • Razdelitev prora?una
  • 78 % za sofinanciranje projektov, od katerih je
  • ? 50 % za naravo in biotsko raznovrstnost ter
  • 15 % ciljno za transnacionalne projekte

Vsebinsko in tehni?no je LIFE+ razdeljen na tri sklope:

LIFE+ NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST - Prispeva k izvedbi politik in zakonodaje Evropske unije na podro?ju narave in biotske raznovrstnosti.

a. LIFE+ Narava:
 • Namen: prispeva k uresni?evanju Direktive o pticah in Direktive o habitatih (Direktivi Sveta 2009/147/ES in 92/43/EGS)
 • Pristop: projekti morajo biti primeri dobre prakse in/ali demonstracijski
 • Usmeritev: dolgotrajne trajnostne nalobe v obmo?ja Natura 2000 ter v ohranjanje vrst in habitatov, ki so predmet Direktive o pticah in Direktive o habitatihb.   
b. LIFE+ Biotska raznovrstnost
 • Namen: izvajanje Sporo?il Komisije "Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 in pozneje" in "Monosti za vizijo in cilje EU glede biotske raznovrstnosti po letu 2010"
 • Pristop: projekti morajo biti demonstracijski in/ali inovativni
 • Usmeritev: predstavitev ukrepov in praks, ki pripomorejo k zaustavitvi izgube biotske raznovrstnosti v EU, razen tistih, ki so povezani z doseganjem ciljev Direktive o pticah in Direktive o habitatih, kar NI nadgradnja za projekte tipa LIFE+ Narava.

LIFE+ OKOLJSKA POLITIKA IN UPRAVLJANJE - Izvajanje, posodobitev in razvoj okoljske politike in zakonodaje Evropske unije.

 • Pristop: projekti morajo biti demonstracijski in/ali inovativni
 • Usmeritev: premostiti vrzel med rezultati raziskav in razvoja ter iroko uporabo in spodbuditi inovativne reitve z javno dimenzijo. Aktivnosti na podro?jih podnebnih sprememb, vode, zraka, tal, urbanega okolja, hrupa, kemikalij, okolja in zdravja, odpadkov in naravnih virov, gozdov, inovacij in stratekih pristopov. Celovit in dolgoro?en monitoring gozdov in medsebojnih okoljskih vplivov.

LIFE+ INFORMACIJE IN OBVE?ANJE - Kampanje obve?anja in osve?anja ter akcije za izvajanje, posodabljanje in razvoj evropske okoljevarstvene politike in zakonodaje. Vklju?uje tudi: kampanje osve?anja in usposabljanja za prepre?evanje gozdnih poarov.

 • Zna?aj: dobro prepoznavna komunikacija in osve?anje, ciljno usmerjena v opredeljen okoljski problem. NI TREBA, da so projekti inovativni ali demonstracijski

Sedem predlaganih korakov kako za?eti s pripravo LIFE+ projekta:

 1. Dolo?ite okoljski problem, ki bi se ga radi lotili in vae potrebe po podpori
 2. Razmislite, ali je LIFE+ pravi za va projekt
 3. Preberite dokumentacijo
 4. Odlo?ite se o obsegu vaega projekta
 5. Sestavite projektni tim
 6. Zberite informacije za obrazce
 7. Izpolnite obrazce in oddajte predlog projekta

Kje najti odgovore na vpraanja in navodila za prijavitelje: