Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1350. Error 9: Invalid character

Zbiranje

Koli?ina odpadne elektri?ne in elektronske opreme nara?a vsako leto. Ne gre samo za koli?ino, ki je zaskrbljujo?a ampak tudi za nevarne snovi, ki jih odpadna oprema vsebuje. To so snovi, ki tanjajo ozonski pla?, svinec, ivo srebro in kadmij, ki lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi.

Kon?ni uporabniki elektri?ne in elektronske opreme  so pripravljeni reciklirati ko bo le ta postala odpadek. Vendar zaradi pomanjkanja informacij kaj se reciklira in kje so zbiralniki za tovrstno odpadno opremo, le ta odpadek kon?a med meanimi komunalnimi odpadki ali na divjih odlagali?ih.  Odlaganje odpadne elektri?ne in elektronske opreme na nepravem mestu lahko povzro?i onesnaevanje tal s strupenimi snovi ki kodujejo ivalim in na koncu na zdravje ljudi.

Zato je tudi pomembno, da se iz odpadne elektri?ne in elektronske opreme ne odstranjuje posameznih delov oziroma komponent.

OEEO lahko brezpla?no oddate:

  • v zbirnem centru pri izvajalcu javne slube ravnanja z odpadki v vai ob?ini
  • ob nakupu novega aparata pri trgovcu
  • v ?asu akcij zbiranja OEEO
  • v eni od zbiralnic ZEOS